رب گوجه فرنگی شیشه 680 گرمی -12
رب گوجه فرنگی قوطی 800 گرمی - 12
رب گوجه فرنگي قوطي 400 گرمي - 24
پاساتا (پوره گوجه فرنگی ) 500 گرمی - 24