سس هزارجزیره 450گرمی -24
سس فرانسوی 450گرمی -24
سس چیلی 450گرمی -24
سس رنچ 450 گرمی - 24
سس لیمو 450گرمی -24
سس سیر 450 گرمی - 24
سس ماست 450 گرمی - 24
سس ایتالیایی 500 گرمی - 24
سس ساندويچ موشکی 310 گرمي - 24
سس سزار 470 گرمی - 24
سس بالزامیک 540 گرمی - 24