زیتون شور با هسته 680 گرمی -12
خيار شور ويژه شيشه 650 گرمي -12
خيار شور ممتاز شيشه 650 گرمي - 12